Tôn kính

Tôn kính

1

Chứng chỉ đánh giá tín dụng bất ngờ

100 công ty hàng đầu năm 2020

Doanh nghiệp trung thực

Doanh nghiệp công nghệ cao

Giải thưởng Công nghiệp nặng Hengte

Mười giảng viên hàng đầu

Mười giảng viên hàng đầu

Doanh nghiệp tăng trưởng chính của Laixi

Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp

Thương hiệu nổi tiếng Qingdao

Nhà cung cấp xuất sắc

nhà cung cấp vàng

Qingdao chuyên về đặc biệt mới

Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Thanh Đảo

Thương hiệu nổi tiếng Sơn Đông

nhà cung cấp vàng

nhà cung cấp vàng

Doanh nghiệp vô địch ẩn

Nhà cung cấp đủ điều kiện hàng không vũ trụ Trung Quốc